Algemene voorwaarden

Zo weet u precies waar u aan toe bent

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Aurelie Patisserie. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Aurelie Patisserie te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Aurelie Patisserie zijn vrijblijvend. Aurelie Patisserie accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Aurelie Patisserie behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Aurelie Patisserie behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Aurelie Patisserie bezorgt bestellingen in een straal van 15 km van haar vestigingslocatie. De bestelling wordt bezorgd tussen 08.00-10.00 uur. U krijgt maximaal 24 uur van te voren bericht via Whatsapp. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te
nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Aurelie Patisserie zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Aurelie Patisserie ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Aurelie Patisserie daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Aurelie Patisserie aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Aurelie Patisserie een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Aurelie Patisserie.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Aurelie Patisserie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Aurelie Patisserie wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Aurelie Patisserie. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier.

Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Aurelie Patisserie zijn aangemeld,
indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Aurelie Patisserie, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Aurelie Patisserie over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Aurelie Patisserie opgave doet van een adres is Aurelie Patisserie gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling.

Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

Aurelie Patisserie
De Traanbok 2W
1601 MD Enkhuizen

Aansprakelijkheid

Aurelie Patisserie is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Aurelie Patisserie is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Aurelie Patisserie komen. Aurelie Patisserie draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Aurelie Patisserie eveneens geen verantwoordelijkheid. Aurelie Patisserie is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Aurelie Patisserie, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Aurelie Patisserie. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Aurelie Patisserie uitgesloten.

Diversen

De klant van Aurelie Patisserie dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Aurelie Patisserie geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Aurelie Patisserie garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Aurelie Patisserie het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Aurelie Patisserie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Aurelie Patisserie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Versie 08-09-2022

Rechten

Alle contacten en transacties met Aurelie Patisserie geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Aurelie Patisserie. Niets uit uitgaven of publicaties van Aurelie Patisserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aurelie Patisserie.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Aurelie Patisserie en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Aurelie Patisserie te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Aurelie Patisserie te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Aurelie Patisserie
De Traanbok 2W
1601 MD Enkhuizen

KvK: 82405050
BTWnr: NL003677442B77